VERKLIGHETEN

2021-11-09

Jag började med denna text mars 2020 och kan komma att bearbeta den ytterligare ett antal gånger.
Observera att jag inte garanterar att mina påståenden i texten är sanna, men jag tror att de är tänkvärda.

Jag avser att skriva under tre rubriker, Existensteori, Ockulta begrepp och Utveckling genom humanism.

Jag tror att relativitetsteorin tilldelar eteregenskaper till utrymmet, kanske matematiskt ekvivalent.

Existensteori

Det som finns är utrymme, materia och egenskaper hos dessa båda.
Utrymmet och grundmaterian är eviga, de har alltid funnits och kommer alltid att finnas.

Utrymmet är absolut rakt, formlöst och ändlöst. Utrymmet kan inte röra sig, och har därmed ett fast men troligen omätbart läge. Utrymmet kan inte heller ha olika täthet, tryckas samman eller töjas ut.
Utrymmet rymmer allt och innehållet kan i rumsligt hänseende fullständigt beskrivas med tre dimensioner.
Detta innebär att det inte kan finnas andliga världar men väl andliga nivåer.
Det innebär också att uttrycket "bortom tid och rum" är bedrägligt nonsens.

När man inom fysiken får ett orimligt resultat så kan man acceptera det eller förkasta det.
Att acceptera det kan innebära att man får ta till krångliga förklaringsmodeller.
Till exempel 11-dimensionella strängar, krökt rymd och negativ tid. Dessa är nog mer religion än fysik.
Att förkasta det innebär att man inser att det föreligger felaktiga utgångspunkter.
Ett exempel från matematiken är imaginära tal, de beror på den felaktiga förutsättningen att det finns positiva och negativa tal. I verkligheten är företeelsen man mäter eller beräknar värdet på positiv, negativ eller neutral. Ett tal är alltid neutralt. Vi behöver också ett separat tecken för och.
En felkälla kan vara att men förkastar den logiska gamla eterteorin, vilket nästan alla gör numera.
Det skulle vara bättre om man försökte att utveckla den med dagens kunskaper om tekniska möjligheter.
För att förklara den mörka materian måste vi troligen damma av den gamla eterteorin, mörk materia torde i huvudsak vara etermateria. Mängden mörk materia är troligen kraftigt underskattad.
Orsaken till att energi uppträder i steg i partikelfysiken kan bero på att de subatomära partiklarna samlar på sig och avger eterpartiklar, något som av naturliga skäl måste ske i steg.
Oförutsägbarheten i kvantmekaniken beror troligen på att fysiken ännu inte har hittat de avgörande faktorerna.
Etern är troligen universell och bildar troligen en atmosfär runt planeten Jorden, därför kommer ljuset alltid in med samma hastighet oavsett dess hastighet i rymden och från ljuskällan relativt Jorden. Jag förväntar mig att denna eteratmosfär har ett gradvis lägre tryck än den omgivande etern. Etern förlorar troligen gradvis rörelseenergi i riktning mot en himlakropp, där det blir många krockar med fysisk materia. Energin går troligen tillbaka som vibrationer. Energi är ju oförstörbar, den kan bara omvandlas. Gravitationen är troligen en skillnad i etertryck.
Det troligen felaktiga antagandet att himlakroppar inte kan ha en eteratmosfär verkar ha orsakat relativitetsteorin, och tron att ljushastigheten är oföränderlig oavsett referenssystem. Flera experiment för att undersöka eterteorin påvisade rimliga vindresultat för en eteratmosfär. Men alla sådana experiment ska göras utomhus. Vidare så skulle en himlakropp som inte innehåller eter troligen kollapsa och bli ett svart hål.

Grundmateria är det enda som kan uppleva och det enda som kan röra sig.
Rätlinjig rörelse är relativ medan rotationsrörelse är absolut. Totalt sett kan rörelsen inte upphöra, bara förändras.
Energi och tid är mått på rörelse och grundmaterian förekommer i komplexa aggregat eller strukturer som vi kallar elementarpartiklar.
Grundmaterian förekommer också i minst en eternivå, som ger kraft åt elementarpartiklarna att röra sig.
Elementarpartiklarna likriktar eterpartiklarnas slumpvisa studsande rörelser.
Om vi lär oss att likrikta eterpartiklarnas rörelser så har vi en enorm energikälla.
Materia kan inte omvandlas till energi eller vice versa, elementarpartiklar kan däremot sprängas och avge energi. Elementarpartiklarna roterar troligen med en mycket stor hastighet, därav den stora energi som utvecklas när de sprängs.
Rörelseenergin ökar troligen linjärt vid höga hastigheter, annars skulle rörelseenergin för en farkost kunna överstiga drivenergin och teoretiskt kunna ge oss en evighetsmaskin. Den totala existensen är troligen den enda möjliga evighetsmaskinen.
Signaler från elementarpartiklarna styr andra elementarpartiklar i omgivningen genom etern, denna radiostyrning är förklaringen till annars obegriplig attraktion och repulsion.
Ett sätt att utvinna eterenergi skulle alltså vara att med signaler rikta elementarpartiklar.
Radiostyrningen förklarar också varför vi inte trycks ned genom marken av gravitationen, den fysiska materian är ju så extremt gles att den annars omöjligt kunde hålla oss kvar på jordytan.

Ockulta begrepp

Det finns många tecken på att det finns något mer än den fysiska nivån, även det en del av existensen.
Jag har försökt att sortera fram sanningar ur den rika floran av lärosatser, en del är också självupplevt.

Det finns troligen tre materienivåer, fysisk, astral och andlig.
Den andliga nivån har stor makt över de andra nivåerna, men är inte överordnad när det gäller livsmoral.
Ledarna på den andliga nivån ligger ofta efter den fysiska nivån i utveckling av mäskliga rättigheter.
Generellt så är det viktigare vad man gör än på vilken nivå man är.
Någon högtstående Gud kan det absolut inte finnas, då skulle världen inte se ut som den gör.
Det engelska ordet God är troligen en förkortning för Group Of Directors, alltså gruppen av styrande.
Jag tror att en liten procent av alla namn har betydelser, ganska ofta stavelseinitialer på engelska. Till exempel New Age-ledaren Morya, känd som Master Ray A.
Demokratiförespråkarna torde vara den starkaste gruppen på den andliga nivån i vår tid.
Jag anser att det är mycket viktigt med en stor, men inte total, fri vilja. Som i en väl fungerande demokrati.
De ålderdomliga grupperna som förespråkar hårda straffdomar och underkastelse kommer nog att få ge sig.
Den västerländska ockultismens vita brödraskap verkar höra till de ålderdomliga grupperna.
Andlig ondska kallas ibland så hög att vi inte kan förstå den, det är naturligtvis nonsens.
Att vara kristus borde vara att ha en human människosyn, inte att vara någon speciell person.

Även våra kroppar torde ha de tre nivåerna, kroppsnivåer som ibland felaktigt beskrivs som väsen.
De tre nivåerna kan vara illusoriska och förefalla att vara ett flertal nivåer.
Den astrala nivån har också många riken, allt från föredömliga till rent förkastliga.
I våra drömmar är vi ofta på den astrala nivån.
Den andliga nivån är långt före oss i teknisk utveckling, den har ett telepatiskt internet som bland annat används till att förmedla inspiration till oss. Även detta internet har olika grader av behörighet.
Många av våra goda och onda gärningar är åtminstone delvis resultat av andlig påverkan i vid bemärkelse.
Det är själen som är kärnan i människan, den är troligen knuten till andekroppen.
Om det finns tre eternivåer så kan hastigheter långt över den kända ljushastigheten vara möjliga på astral och andlig nivå. Det skulle möjliggöra de rymdimperier som finns i åtminstone en del religiösa läror.
Sådana kommunikationshastigheter skulle också möjliggöra den skenbart momentana kontakt mellan elementarpartiklar som observerats i kvantmekaniken.
Väsen på den andliga nivån brukar inte påverka resultat i våra vetenskapliga experiment, men kan i sällsynta fall göra det. Det kan vara orsaken till de olika resultat som erhållits i kvantmekaniken beroende på om vi observerar eller inte observerar ett förlopp. Naturligtvis kan ett fel i undersökningsmetoden också vara orsaken, att sättet att observera påverkar resultatet.

En människa på den fysiska nivån har normalt minst två assisterande andar, en elementaler som sköter kroppen och en ängel som arbetar med resten.
Det är troligen ängeln som blockerar minnen från övriga nivåer, tanken är att vi ska få nya perspektiv i jordelivet.
Kroppselementalern är specialistläkare på många olika områden, men är också skyldig att verkställa vissa av de andliga ledarnas domar.
Ängeln kallas ibland skyddsängel, ibland domsängel och ibland felaktigt det sanna jaget.
Vi har normalt ingen medveten kontakt med denna ängel, men inspiration är en del av denna ängels arbete.
Även ängeln är skyldig att verkställa domar från de andliga ledarna, ibland under protest när domarna är helt tokiga.
Jag ser änglar, elementaler och människor som olika yrkesgrupper, inte olika sorters väsen.
När det gäller födelse till den fysiska nivån så tror jag att en del föds noll gånger, en del en gång och en del flera gånger. En människa på den fysiska nivån har normalt en livsuppgift och en livsplan.
Om du är intresserad av ockultism så lita inte på reklamen, det finns ockulta ledare som har en lika negativ kontakt med andra sidan som en schizofren utan mediciner. Sådana ledare kan skada dig allvarligt.
En ockult bok kan dessutom ha en felprocent som aldrig skulle accepteras i en vanlig lärobok, tyvärr så har skeptikerna ofta mer rätt än de troende på denna planet. Värt att nämna är också att de som tror att ett sätt att leva passar alla tror fel. Till sist: Tro inte på ockultismens förkastelse av mänsklig kärlek, den är en ovärderlig del av jordelivet.

Utveckling genom humanism

Det som behövs för mänsklighetens framtid är humanism genom reformism, detta gäller på alla nivåer.
En humanism som snarare kommer från socialliberalismen än från religioner.
Vårt allt större ekonomiska beroende av varandra på den fysiska nivån kommer troligen att ta oss på rätt väg, men det kan ta minst 100 år att nå målet globalt.
Jag menar inte att vi ska ha humanism bortom varje gräns, med en sådan skulle vi inte vara humana mot oss själva.
Humanismen är välkänd och kräver inte så många ord, men det är viktigt att inte vara hård i onödan.
Humanism hör i högsta grad samman med existens, utan humanism riskerar vi att förinta oss själva.
Många extrema religiösa grupper driver en ständig kamp mot humanismen, i längden kommer de rimligtvis att förlora.

Skrivet av Lars Bobeck.