COVID 19

89,3 procent vaccinerade av de Covid-döda, uträkning av det genomsnittliga vaccinskyddet.

För de fyra veckorna 37 till 40 år 2022 var de som dog trots vaccination enligt Folkhälsomyndighetens preliminära underlag 85+81+78+80=324. Det totala antalet döda för dessa veckor var enligt samma preliminära underlag från Folkhälsomyndigheten 95+88+92+88=363. Procenten döda trots vaccination blir 324/363=89,3 procent. Den dominerande virusvarianten under perioden var Omikron BA.5. Veckosiffrorna uppdateras i efterhand, siffrorna för de sista två redovisade veckorna är långt ifrån färdigräknade och har därför inte tagits med. Siffrorna avser vaccinerade med två doser eller fler. En felkälla är att de äldre som bara har en gammal andra dos borde ha räknats bort som ovaccinerade i statistiken. Se länk, välj fliken Antal avlidna per vecka i underkanten: Underlag veckorapport vecka 42

Medeltalet vaccinerade i tre åldersgrupper från 70 års ålder och uppåt fram till vecka 38, två doser eller fler var (95,4+96,4+95,7)/3=287,5/3=95,8 procent. Procenten vaccinerade torde ha ökat mycket marginellt från veckorna 37 till 40 fram till vecka 43. Man får hålla muspekaren över staplarnas delar och kurvornas slut för att få siffrorna respektive senaste veckan som ingår. Man ska egentligen göra ett vägt medelvärde för samtliga åldersgrupper, så resultatet nedan blir mycket ungefärligt. Utan vägning får jag bortse från de yngre åldersgrupperna, bortsett från gruppen 60 till 69 år så torde de ha väsentligt färre döda och kan ge ett betydande fel då vaccinationsgraderna i dessa grupper är mycket lägre. Jag redovisar resultatet inklusive åldersgruppen 60 till 69 år längre ned i texten. Se länk: Vaccinationer, uppdateras veckovis

De vaccinerade döda var 89,3 procent att jämföras med totalt 95,8 procent vaccinerade bland de äldre över 70 års ålder. De var alltså underrepresenterade. De var representerade med proportionen 89,3/95,8=93,2 procent. De ovaccinerade döda var överrepresenterade, (10+7+14+8)/363=10,7 procent att jämföras med 100-95,8=4,20 procent ovaccinerade. De var representerade med proportionen 10,7/4,20=255 procent. De vaccinerade hade alltså 93,2/255=36,5 procent av risken att dö för en ovaccinerad. Vaccinet gav alltså räknat på detta sätt 100-36,5=63,5 procent genomsnittligt skydd mot att dö de aktuella veckorna, jämfört med att vara ovaccinerad. Siffran dras ned av de som är ofullständigt vaccinerade. Vaccinskyddet avtar också snabbt med månadernas gång. Man ska egentligen räkna procenten vaccinerade döda över 70 år, men jag har inte tillgång till den siffran. Samma sak för gruppen över 60 år. Procenten vaccinerade döda torde vara väsentligt lägre i de yngre åldersgrupperna som har mycket mindre dödsfall, vilket innebär att min siffra 89,3 är lite för låg för de äldre. Detta innebär i sin tur att jag får lite för höga siffror på vaccinskyddet.

Om vägning: Andelarna dödsfall för åldersstaplarna kan få bestämma åldersstaplarnas bredd. Totalbredden ska vara densamma med och utan vägning. De tre staplarna ovan har ungefär samma höjd, så vägning ger ingen nämnvärd skillnad för dessa. Siffran 63,5 procent är ändå mycket ungefärlig och varierar från vecka till vecka. Jag tror inte att det underlag jag behöver för vägning finns, alltså dödstalen för åldersgrupperna speciellt för BA.5. Som ett försök att bättre ringa in slutvärdet har jag även räknat resultatet inklusive åldersgruppen 60 till 69 år, Då blir slutresultatet 55,7 procent skydd. Utan vägning finns flera osäkerhets-
faktorer, men man kan anta att det riktiga resultatet ligger mellan de två jag fått fram, alltså mycket ungefärligt 59,6 procent. Siffran är osäker men visar tydligt att det genomsnittliga skyddet inte är mycket bra. Åldersstaplarna under 60 år har lägre vaccintionsgrad, men är genom låga dödstal så smala att de inte påverkar siffran 55,7 så mycket. De översta staplarna får genom höga dödstal en stor bredd men ger nästan ingen skillnad räknat från 70 år och uppåt, då de har ungefär samma höjd. De övre staplarna borde vid vägning dra upp värdet 55,7 medan de lägre staplarna vid vägning drar ned värdet 63,5. Tillgänglig åldersfördelning från Socialstyrelsen, avser huvudsakligen BA.2. Välj fliken Avlidna i underkanten, se länk: Dödsfall per åldersgrupp, uppdateras successivt

Skyddet för de som är fullständigt vaccinerade har enligt nedan varit mycket högre, men Folkhälsomyndigheten borde även utgå från alla ofullständigt vaccinerade i sina råd till allmänheten, det handlar uppenbarligen om en ganska stor procent av befolkningen. Folkhälsomyndigheten har i ett avsnitt av ett nyhetsbrev uppdaterat 1/9 påstått att vaccinskyddet är mycket gott. Mer korrekt är väl att säga ett hyfsat genomsnittligt skydd. "Vi vet att de vacciner som finns idag ger ett mycket gott skydd mot allvarlig sjukdom och död för alla hittills kända varianter av viruset som orsakar covid 19, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell." Se länk: Nyhetsbrev 26 augusti Den ofullständigt vaccinerade delen av befolkningen riskerar att invaggas i en falsk trygghet, att de har ett mycket gott skydd. Det skulle vara på sin plats att Folkhälso-
myndigheten uppmanade alla ofullständigt vaccinerade att vara mycket försiktiga.

Skyddet mot den gamla varianten Omikron BA.2 verkar ha varit väsentligt högre än för BA.5, men jag saknar uppgifter för att räkna mer exakt. Om man ska tala om ett mycket gott skydd så borde skyddet ligga runt 85 procent. Skyddet mot svår sjukdom och död för i huvudsak BA.2 var i allmänhet ännu bättre för fullständigt vaccinerade äldre enligt länken till höger, men dödsfall särredovisas bara i ett fall. Länk: Statistik från 5 okt

Lars Bobeck
2022-10-29